Polityka Prywatności

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator
Administratorem danych osobowych jest ELJOT NATURE – PIT METAL z siedzibą w Niwki 3, 33-263 Zalipie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie pod
numerem REGON 120192096, NIP: 871-138-52-34 („Administrator”).Kontakt z Administratorem jest możliwy listownie na wskazany powyżej adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: biuro@eljotnature.pl

2. Przetwarzanie danych
W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, dokładając wszelkiej staranności, aby przetwarzane dane osobowe było odpowiednio zabezpieczone. Dane pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (np. w ramach kontaktu bezpośredniego), jak i od osób trzecich (np. od podmiotu współpracującego z Administratorem). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych określa w szczególności art. 6 RODO ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych osobowych. Administrator w każdym
wypadku przetwarza dane relewantne dla danej sprawy i w celu dla jakiego zostały zebrane, zapewniając ich odpowiednie zabezpieczenie.
Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności zawarciem i wykonaniem umów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO), realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit.
c) RODO), a także – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach marketingowych, utrzymywania kontaktów biznesowych, zabezpieczenia i dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami czy zapewnienia bezpieczeństwa.
Przetwarzanie danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO zapewnia realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora takich jak zapewnienie bezpieczeństwa, marketing produktów własnych, czy ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności. W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Administrator informuje, że stosuje monitoring wizyjny. Dane osobowe z monitoringu wizyjnego nie są wykorzystywane w innych celach. W pozostałych wypadkach Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonych zgód. W zakresie w jakim przetwarzanie danych następuje w celu wykonania umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie może być zawarta. Podanie niektórych danych jest również obowiązkiem ustawowym, np. niezbędnych do wystawienia faktury.